Nyheder

Email:

Gruppeledere

Det er et vigtigt job at være gruppeleder (GRL).

Gruppelederen vælges af – og blandt – gruppens medlemmer.
Gruppelederen må gerne uddelegere opgaver.
Gruppelederen planlægger semestrets program sammen med gruppen.
Gruppelederen fører og ajourfører en medlemsliste.
Gruppelederen er ansvarlig for gruppens registrering.
Gruppelederen får indsat gruppens midler på sin personlige NEM-konto kort efter registrering.
Gruppelederen er ansvarlig for at indsende et samlet bilag ved årets afslutning samt gemme originalbilag i 5 år.
Gruppelederen er ansvarlig for at informere undervisere om at et evt. undervisningshonorar skal indberettes som B-indkomst. Gruppelederen er IKKE ansvarlig for hvor vidt dette rent faktisk sker og er IKKE forpligtet til at indberette beløbet til SKAT.
Gruppelederen iværksætter evaluering ved afslutning af hvert møde; det er en gruppe-opgave!
Gruppelederfunktionen kan gå på omgang, f.eks. hvert eller hvert andet år, efter gruppens bestemmelse.
Gruppelederen kontakter Efteruddannelsesvejlederne for vejledning efter behov.
Gruppelederen deltager i gruppeledertræf, når et sådant afh0ldes.

Hvis gruppelederen ikke kan deltage i et gruppeledertræf, udpeges en anden fra gruppen.

Gruppelederen får for sine anstrengelser
Fra DGE-puljen 1.250 kr.. for deltagelse i hvert gruppeledertræf. Dog forhøjet takst ved heldagstræf.
Fra Efteruddannelsesfonden – udenom egen pulje – refusion for tabt arbejdsfortjeneste 1.250 kr. for en eftermiddag på gruppeledertræf.
Gruppeledertræf udenfor normal arbejdstid (fyraftensmøder) udløser hverken honorar eller refusion.

Specielt for Yngre lægers grupper (YL-grupper):

En YL-gruppe vil normalt have to gruppeledere. Begge honoreres for at deltage i gruppeledertræf.
YL gruppeledere kan ikke modtage refusion fra Efteruddannelsesfonden.
Desuden kan YL-GRL få refusion for kørsel til gruppeledertræf. Oplys kilometertal til vejlederen, når du er på træf.
Gruppeledertræf udenfor normal arbejdstid (fyraftensmøder) udløser hverken honorar eller kørselsrefusion.
En YL-gruppe bliver til en voksen gruppe, når mindst halvdelen af gruppens medlemmer har nedsat sig i almen praksis.

Gruppelederen får ikke penge for sit job (registrering af gruppen og adm. af bilag) da den del af arbejdet må bero sig på et minimum af tid.

Tips til gruppelederen

Det skal varmt anbefales at deltage i vore gruppeledertræf. Her tilbydes kvalificeret undervisning og inspiration. Når gruppen og gruppelederen er kendt af efteruddannelsesvejlederne, vil gruppeleder få en invitation via nyhedslisten på www.dge-nord.dk

For tiden afholdes der ikke gruppeledertræf.

Studér denne hjemmeside. Her finder du mange gode ideer  og det er også her kan du studere økonomiske vilkår for grupperne.

Nogle læger har ikke lyst til at tage en lederopgave. Nogle grupper lægger vægt på en helt flad struktur.  Det er klart, at gruppelederen ikke skal være hersker over gruppen. Hun/han er en slags generalsekretær, som sørger for, at der blivert lavet program, lavet aftaler med underviser, søgt penge, indkradset penge, udbetalt penge, indsendt halvårsrapport. Det betyder ikke at hun/han absolut skal gøre det hele selv.  En vigtig lederfunktion er jo at uddele opgaver.

Gruppelederen kan hente hjælp og information ved efteruddannelsesvejlederne.