Nyheder

Email:

Gratis kursustilbud: Fra ansat til selvstændig

Fra ansat til selvstændig
Workshoppen har til formål at klæde deltagerne på til at kunne træffe de rigtige valg ift. praksiskøb. Vi kommer omkring emner som praksistyper & organisering, personligheds- & ledelsestyper, kompetencer & værdier og hvad man stiller op med sine bekymringer og spørgsmål, når man vil nedsætte sig i praksis.

Tilbuddet er især målrettet yngre almenmedicinere – nynedsatte eller “tæt på”
Kontakt Camilla Østergaard på c.oestergaard@rn.dk

Gratis kursustilbud: Tør du seponere?

TILBUD GÆLDER IKKE LÆNGERE PR 4/10-23

Tør du seponere? – derfor er det svært!

Der findes i dag et hav af behandlingsvejledninger! Kendetegnende for dem alle er, at de lægger op til ordination, men ikke konsekvent tager stilling til, hvornår behandlingen kan overvejes seponeret igen, og hvordan det i givet fald skal gøres. Så hvordan beslutter man at prøve at seponere en aktuel behandling? Nogle har lettere ved at vælge seponering som en mulighed end andre, hvorfor? 

Husk de nye takster

Med den nye overenskomst, har ale PLO’er fået mulighed for at søge 2000 kr. i “efteruddannelseshonorar” (tidligere kaldet “Refusion for tabt arbejdsfortjeneste”) for DGE-møder med varighed på min. 2 timer inden kl. 20.
Ansøgningen sker helt automatisk når gruppelederen indsender årsafslutningen og har registreret fremmødedata, medlemsnummer mv. korrekt.
Pengene tages fra kontoen for egen efteruddannelse i Fonden for Almen Praksis.

Aflysning af DGE-møder

I forlængelse af dagens udmelding fra PLO og sidenhen beredskabet, forventes det naturligvis at alle DGE-møder i den kommende tid aflyses.
Vi skal bruge vores ressources bedst muligt og nedsætte risikoen for smitte.
Ved årets afslutning vil der naturligvis blive set igennem fingre med at grupperne ikke har holdt det aftalte antal møder, såfremt årsagen er den aktuelle Corona-epidemi.

Gratis kursustilbud: Dialog om kræftpatienter

Nord-KAP vil gerne tilbyde din DGE gruppe et besøg, hvor vi drøfter de forskellige problematikker, der kan være omkring håndteringen af de kræftpatienter, du har i din praksis. 

Vi har ved tidligere dialogmøder haft fokus på den tidlige diagnostik, men går nu videre med kræftpatienten der har fået stillet diagnosen. 

Læs mere om mødet, tilmelding mv her

Flere penge til efteruddannelsen...

Som et led i at få “pengene ud at arbejde”, har man i Fonden for almen praksis besluttet at ændre på nogle væsentlige området ift. vores efteruddannelse. Detaljerne kan findes på PLO’s hjemmeside, men nogle at hovedtrækkene er:

  • Taksten for “refusion for tabt arbejdsfortjeneste” hæves fra 2600 kr. til 4000 kr. pr. dag
  • Fremover tildeles årligt 20.200 kr. årligt til kurser mod 15.800 kr. hidtil
  • Der udbetales refusion for tabt arbejdsfortjeneste til læger, hvis personale deltager på godkendte KOL og DM2 kurser (max. 1 pr år)
  • Det tildeles midler til regionerne, så vi også i 2020 kan afholde Nordjysk Praksisdag.
  • Systematisk efteruddannelse berøres ikke af udmøntningen. Det er fortsat et overenskomstmæssigt krav at deltage i systematisk efteruddannelse 3 dage årligt. Honoreringen er fortsat højere end for den selvvalgte efteruddannelse og kursusafgift mv, trækkes fra en separat konto, og påvirker derfor ikke muligheden for at deltage i selvvalgt efteruddannelse.

DGE-grupperne, herunder deres interne økonomi og muligheder for refusion, er uændret.

Gratis kursustilbud: Overbelastningsskader i senerne

Overbelastningsskader i senerne (f.eks. Achilles, patella, rotator-cuff) er en hyppig årsag til lægekonsultation. Denne aften vil være et brush-up på diagnostisk, differential diagnostik samt introduktion til hvordan vi bedst kan støtte patientens egen-håndtering gennem øvelser og vejledning.

Underviser: Michael Skovdal Rathleff misr@hst.aau.dk

Gratis kursustilbud: Mindre kniv, når hoften er stiv!

Hvad kan patienten fejle og hvad kan vi/de gøre for at bedre det uden involvering af ortopædkirurgen. Der vil være fokus på opdeling af hoftediagnoserne herunder undersøgelsesteknik samt behandlingsforslag.

Underviser: Professor, reumatolog Jens Lykkegaard Olesen jlo@rn.dk

Vigtigt: Årsafslutning nærmer sig...

Så nærmer endnu et nytår sig, og det betyder at det er tid at afslutte DGE-gruppens regnskab.
I år er der nogle ændringer i måden vi sender data videre til PLO, hvilket betyder, at skemaet er noget anderledes. Dette medfører både fordele og ulemper. Læs nedenfor hvis du vil vide hvorfor. (Men hvis du er ligeglad og bare udfylder skemaet og sender det til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk) inden d. 10/12 er det også helt fint!)

Baggrund: Traditionelt har gruppernes medlemmer kunnet søge refusion fra egen efteruddannelse, men processen har været tung. Det er foregået på papir og givet en masse tastearbejde. Det har samtidigt betydet at en masse læger ikke søger refusion, og pengene fra egen konto “forsvinder”. En del læger “snyder altså sig selv” ved ikke at søge.

Fordele: Den nye registrering sendes videre til PLO, som HELT AUTOMATISK tildeler de enkelte læger den refusion de har krav på, såfremt der er penge på kontoen. Man kan altså trygt søge refusion, uanset om man ikke kan huske om der er flere penge på kontoen eller ej. Der er altså ikke noget at tabe!
Desuden kan man få registreret sin gruppedeltagelse i den elektroniske logbog, så man får et bedre overblik over egen efteruddannelse og samtidigt viser omverdenen at der foregår en masse god efteruddannelse lokalt.
Derfor vil jeg opfordre til at man både krydser ja til “ønsker refusion” og til “Logbog”

Ulemper: Den nye registrering minder mere om en gammeldags “protokol”. De enkelte møders datoer, starttidspunkter og deltagere skal registreres for at den korrekte refusion kan udbetales. Der SKAL anføres medlemsnumre i lægeforeningen (det er et seks-cifret til uden “d” foran) og der er ikke en kontrol. Det betyder, at hvis nummeret er forkert udbetales der ingen penge!

Husk:
Skemaet udfyldes af ALLE grupper. (Også grupper kun bestående af YL’er) da det samtidigt danner grundlag for næste års tildeling af de 10.000 kr.

Følgende udfyldes i skemaet:
Gruppenavn, antal medlemmer, forbrugt beløb i 2018, om gruppen er åben eller lukket for nye medlemmer (de gule felter)
Alle gruppemedlemmers navne og medlemsnummer
Medlemsskab (PLO, YL, andet)
Om refusion ønskes til praksiskonto, privatkonto (nem-konto) eller refusion ej ønskes. (Jeg anbefaler at refusion ønskes)
Om registrering i logbog ønskes (Jeg anbefaler at det ønskes)

Øverst skal alle mødedatoer indtastes og der sættes “x” om det er før kl. 15 eller efter kl. 15 (der er forskel i refusionstaksten)
Nedenfor skrives lidt om emnet/underviser
Der krydses af hvem der har deltaget.

Nederst kan des ses hvor mange der har været til det enkelte møde.
Yderst til højre kan de ses hvor mange dag- og aftenmøder den enkelte har været til.

Kun det ene ark (“Grupperegistrering”) skal udfyldes. De øvrige (“Data til indsendelse” og “mellemregninger”) skal lades urørt.

Skemaet er “låst” så der kan kun skrives i relevante celler.
Når det er udfyldt, gemmes det og sendes til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk) senest 10/12. Kommer det senere vil medlemmerne ikke kunne få deres refusion, da udbetalinger fra fonden for almen praksis stopper til nytår)

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Joachim Nørmark (joachim@dge-nord.dk)

Gratis kursustilbud: Udvidet lænderygundersøgelse – ULRUS

ULRUS – Udvidet LændeRyg UnderSøgelse

Der fortælles om ULRUS generelt –hvornår undersøgelsen er relevant i forhold til

rygforløbsprogrammerne, og hvornår man tager den i anvendelse og ikke mindst, hvornår den ikke

er relevant, om eksklusionskriterier m.m. 

ULRUS-fysioterapeuten vil gennemgå undersøgelsen på mødet og der bliver en kort

demonstration som vil vise, hvilke elementer den omfattet og hvad de rent differentialdiagnostisk

siger. Endelig bliver der mulighed for spørgsmål.

 

Kontakt:

Praksiskonsulent på fysioterapiområdet Helene Povlsen h.povlsen@rn.dk